Polityka prywatności oraz plików cookies

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://www.arscaelum.pl
Administratorem strony jest Justyna Chmielowiec prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowaną jako: Ars Caelum Manufaktura Świec, w Kokotów 405, NIP: 6762342877. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail biuro@arscaelum.pl

1. Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator– Justyna Chmielowiec, prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną pod nazwą Ars Caelum Manufaktura Świec, w Kokotów 405, NIP: 6762342877.
 2. Strona– strona internetowa http://www.arscaelum.pl
 3. Użytkownik– każdy podmiot, który korzysta ze strony.

2. Dane osobowe

 1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Użytkownik wyraził zgodę. W przypadku, gdy Użytkownik nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być utrudnione lub niemożliwe.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator wskazany w punkcie nr 1
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem oraz zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej opisanej szczegółowo w REGULAMINIE .
 4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu do newslettera przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi treści marketingowych i informacyjnych.
 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 7. Dla zrealizowania umowy i dostarczenia produktów konieczne jest podanie następujących danych osobowych Użytkownika: nazwisko i imię; adres do wysyłki produktów; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; w przypadku firmy i chęci otrzymania faktury dodatkowo NIP.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy:
 • dokumenty sprzedaży – przez okres wymagany przepisami o księgowości,
 • dane adresowe – do czasu wygaśnięcia okresu rękojmi lub gwarancji – zależnie od tego, który jest dłuższy;
 • adres e-mail wykorzystywany do rozsyłania biuletynu informacyjnego – przez okres ważności zgody użytkownika; zgoda może być cofnięta w każdej chwili.

Po tym okresie są usuwane

10. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

W tym celu można skorzystać z funkcji sklepu internetowego – aktualizacji danych konta użytkownika lub wysłać zgłoszenie (np. mailowo na adres: biuro@arscaelum.pl ) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora.

4. Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.