REKLAMACJE I ZWROTY

1. Sprzedawca ponosi względem Klienta będącego konsumentem odpowiedzialność za niezgodność sprzedanych produktów

z umową sprzedaży, na zasadach opisanych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej

i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. oraz w pozostałych, odrębnych przepisach.

2.  W stosunku do Klienta nie będącego konsumentem sprzedawcy ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi,na zasadach określonych kodeksem cywilnym.

3.  Reklamacje należy składać pisemnie lub pocztą, na adres:

Ars Caelum Manufaktura Świec

Justyna Chmielowiec

Kokotów 405

32-002 Kokotów

Aby reklamacja była uznana za skuteczną, musi ona zawierać dane Klienta, jego adres do korespondencji,

wskazanie wady, datę jej wykrycia, żądany sposób usunięcia wady, dowód zakupu oraz produkt objęty reklamacją.

4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację i poinformuje Klienta o tym fakcie w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.Jeżeli reklamacja nie będzie kompletna,

na przykład nie będzie zawierała dowodu zakupu lub reklamowanego produktu,

sprzedawca wezwie Klienta do uzupełnienia reklamacji, zaś termin 14 dni liczony będzie od dnia uzupełnienia reklamacji.

5. W przypadku uwzględnienia reklamacji sprzedawca odeśle na swój koszt Klientowi pełnowartościowy produkt (nowy lub naprawiony w sposób zapewniający brak wad), lub też zwróci Klientowi cenę produktu objętego reklamacją.

6. Klient może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, bez podania przyczyny

i zwrócić towar niezwłocznie do sklepu. Aby zrealizować uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży, Klient składa oświadczenia poprzez formularz zwrotów o odstąpieniu od zawartej umowy.

Po jego złożeniu wysyła na adres sklepu produkty, których umowa dotyczy (w stanie bez jakichkolwiek śladów użytkowania),

wraz z dokumentami potwierdzającymi dochowanie 14-sto dniowego terminu od daty zakupu (paragon lub fakturę).

Ars Caelum Manufaktura Świec

Justyna Chmielowiec

Kokotów 405

32-002 Kokotów

(proszę oznaczyć paczkę jako “ZWROT”)