Regulamin Sklepu

Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem zorganizowanego systemu sprzedaży w postaci sklepu internetowego, oferującego swoje produkty pod adresem internetowym: www.arscaelum.pl

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać korzystając z:

1)      adresu poczty elektronicznej: biuro@arscaelum.pl

2)      telefonicznie pod numerem telefonu 514 001 302 w godzinach pracy Sklepu (10-18.00),

3)      formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy.

Definicje

§1

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sprzedawca – rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego jest firma Ars Caelum Manufaktura Świec z siedzibą w Kokotowie 405 32-002, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w Krakowie o numerze NIP 6762342877 oraz REGON 521622126

Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia.

Produkt – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu; przedmiot Umowy Sprzedaży.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

Sklep – serwis internetowy, stanowiący zorganizowany system zawierania umów na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1) ustawy o prawach konsumenta, dostępny pod adresem: www.arscaelum.pl za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje Klientom Produkty.

Strony – Sprzedawca i Klient.

Strona Sklepu – każda strona i podstrona internetowa, znajdująca się pod adresem: www.arscaelum.pl

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość zamawianych Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

Zasady ogólne

§ 2

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest wcześniejsze potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem, Polityką Prywatności oraz Polityką Cookies i akceptacja postanowień tych dokumentów najpóźniej w chwili składania Zamówienia.

Wykaz oferowanych przez Sprzedawcę Produktów znajduje się każdorazowo na Stronie Sklepu.

Regulamin dotyczy sprzedaży detalicznej Produktów za pośrednictwem Sklepu. Sprzedaż hurtowa możliwa jest po wcześniejszym ustaleniu odrębnych warunków ze Sprzedawcą.

Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wytwarzane przez Sprzedawcę, bądź na jego zlecenie. Produkty są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone na rynek polski z uwzględnieniem wszelkich wymogów przewidzianych w przepisach prawa polskiego i europejskiego.

Składanie zamówień

§ 3

Wszystkie ceny podane na Stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają obowiązujący podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem Strony Sklepu, elektronicznie, poprzez wypełnienie formularza zamówienia, jak również telefonicznie .

Zamówienia składane za pośrednictwem Strony Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

Dla skutecznego złożenia Zamówienia, konieczne jest wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza Zamówienia, tj. w szczególności danych kontaktowych Klienta, w tym dokładnego adresu, na który Produkt ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail Klienta.

Klient składając Zamówienie wyraża zgodę na umieszczenie wskazanych przez niego danych osobowych w zbiorze danych Sprzedawcy w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Kwestie związane z polityką prywatności Sklepu, w tym w szczególności dotyczące wglądu, poprawienia oraz usunięcia danych ze zbioru danych Sprzedawcy, dostępne są na Stronie Sklepu w dokumencie „Polityka prywatności oraz polityka cookies”.

Klient w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia, może zlecić Sprzedawcy przechowywanie swoich danych osobowych na potrzeby przetworzenia ich w celu realizacji kolejnego Zamówienia. Klient w tym celu podaje osobisty login i hasło, które jest niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalonym przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachować go w tajemnicy i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Jednemu loginowi może być przyporządkowane wyłącznie jedno konto Klienta.

Klient po złożeniu Zamówienia otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży, wyszczególniającą rodzaj, ilość oraz cenę zamówionych Produktów, sposób i termin płatności. Dokument ten stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Klient tym samym wyraża zgodę na otrzymywanie takiego potwierdzenia utrwalonego w inny sposób, niż na papierze, a mianowicie w postaci wiadomości e-mail.

Sprzedawca zastrzega sobie, że realizacja Zamówienia następuje po wpłacie całości ceny sprzedaży za Produkty. Przejście własności Produktów na Klienta nastąpi dopiero po uiszczeniu całości ceny sprzedaży za Produkty (zastrzeżenie przejścia prawa własności).

Koszty i termin wysyłki

§ 4

Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu lub wskazanym przez Klienta w danych, stanowiących konto Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 6 Regulaminu. W przypadku zmiany adresu doręczenia, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Sprzedającego o tym fakcie. Sprzedający w przypadku błędnego wskazania przez Klienta adresu w Zamówieniu, wezwie niezwłocznie Klienta do wskazania poprawnego adresu. Sprzedawca nie odpowiada za wskazanie błędnego adresu przez Klienta, a realizacja Zamówienia na błędnie wskazany adres jest uważana za zrealizowane Zamówienie.

Produkt jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej lub innego profesjonalnego podmiotu zajmującego się doręczaniem przesyłek. Klient każdorazowo wskazuje sposób dostawy oraz wybór przesyłki. Brak odmiennego wskazania przez Klienta, oznacza wybór przesyłki nadanej za pośrednictwem kuriera. Sprzedawca dopuszcza możliwość odbioru osobistego Produktów w swojej siedzibie, po wcześniejszym zgłoszeniu Klienta.

Przy wyborze opcji płatności przelewem, do czasu podanego na Stronie Sklepu należy doliczyć czas zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.

Klient ponosi wszelkie koszty związane z doręczeniem Produktu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu, sposobu płatności oraz gabarytu Produktu.

Koszt dostawy niektórych Produktów wielkogabarytowych może ulec zmianie, niezależnie od udostępnionego cennika dostawy. Klient zostanie każdorazowo poinformowany o takim przypadku drogą mailową lub telefonicznie, po złożeniu Zamówienia. W przypadku zmiany kosztów dostawy termin do złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu, rozpoczyna bieg od dnia poinformowania Klienta o zmianie kosztów dostawy.

Płatności

§ 5

Sprzedawca najpóźniej w chwili doręczenia Produktu przekaże Klientowi rachunek lub fakturę VAT za sprzedane Produkty.

Klient w Zamówieniu każdorazowo dokonuje wyboru sposobu płatności, ze wskazanych poniżej:

 1. za pobraniem – przy odbiorze Produktu (tylko na terenie Polski),
 2. przelewem – na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 3. PayPal – za pomocą przelewu internetowego

W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, Klient upoważnia Sprzedawcę do anulowania całego Zamówienia, a Sprzedawca nie musi dodatkowo informować o tym fakcie Klienta.

Odbiór Produktów

§ 6

Dostawy Produktów realizowane są na terytorium Unii Europejskiej.

Klient przy odbiorze Produktu/ów zobowiązany jest do sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu taśm lub plomb zabezpieczających naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia, lub gdy taśmy (plomby) są zerwane,  Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności dostawcy sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o tej okoliczności. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o ewentualnych brakach ilościowych, uszkodzeniach, bądź wszelkich wadach fizycznych Produktu.

Reklamacje i Zwroty

§ 7

 1. Sprzedawca ponosi względem Klienta będącego konsumentem odpowiedzialność za niezgodność sprzedanych produktów z umową sprzedaży, na zasadach opisanych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. oraz w pozostałych, odrębnych przepisach.
 2. W stosunku do Klienta nie będącego konsumentem sprzedawcy ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, na zasadach określonych kodeksem cywilnym.
 3. Reklamacje należy składać pisemnie lub pocztą, na adres: Ars Caelum Manufaktura Świec Kokotów 405 32-002. Aby reklamacja była uznana za skuteczną, musi ona zawierać dane Klienta, jego adres do korespondencji, wskazanie wady, datę jej wykrycia, żądany sposób usunięcia wady, dowód zakupu oraz produkt objęty reklamacją.
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację i poinformuje Klienta o tym fakcie w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Jeżeli reklamacja nie będzie kompletna, na przykład nie będzie zawierała dowodu zakupu lub reklamowanego produktu, sprzedawca wezwie Klienta do uzupełnienia reklamacji, zaś termin 14 dni liczony będzie od dnia uzupełnienia reklamacji.
 5. W przypadku uwzględnienia reklamacji sprzedawca odeśle na swój koszt Klientowi pełnowartościowy produkt (nowy lub naprawiony w sposób zapewniający brak wad), lub też zwróci Klientowi cenę produktu objętego reklamacją.
 6. Klient może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, bez podania przyczyny i zwrócić towar niezwłocznie do sklepu. Aby zrealizować uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży, Klient składa oświadczenia poprzez formularz zwrotów o odstąpieniu od zawartej umowy.

Po jego złożeniu wysyła na adres sklepu produkty, których umowa dotyczy (w stanie bez jakichkolwiek śladów użytkowania),

wraz z dokumentami potwierdzającymi dochowanie 14-sto dniowego terminu od daty zakupu (paragon lub fakturę).

Adres do zwrotu:

Ars Caelum

ul.Limanowskiego14/3

30-534 Kraków

(proszę oznaczyć paczkę jako “ZWROT”)

Informacje O Produktach

§ 8

 1. Produkty oferowane w sklepie są oznaczone, ze wskazaniem nazwy własnej produktu, jego kodu oraz ceny, wymiarów bądź kolorystyki, informację o czasie oczekiwania na produkt bądź stanie magazynowym, jak również wszelkie inne informacje jakie sprzedawca uzna za wartościowe dla Klienta.
 2. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów mają charakter wyłącznie przykładowy, zaś ich ewentualne odstępstwo od rzeczywistego wyglądu produktu nie może stanowić podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń. Dostępny asortyment produktów, ich specyfikacja oraz ceny mogą ulegać bieżącym zmianom, w szczególności poszczególne produkty mogą być wprowadzane bądź wycofywane z obrotu oraz obejmowane lub wycofywane z promocji, z zastrzeżeniem, iż zmiany wprowadzone po zawarciu umowy sprzedaży nie mogą dotyczyć Klientów, którzy umowy takie zawarli.

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

§ 9

Kwestie związane z polityką prywatności oraz ochroną udostępnianych przez Klientów danych osobowych reguluje osobny dokument: „Polityka prywatności oraz polityka cookies”, dostępny na Stronie Sklepu .

Postanowienia końcowe

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) – w odniesieniu do umów konsumenckich – oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Klienta na przedstawienie przez Sprzedawcę Klientowi informacji, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta w formie elektronicznej, bez wydania papierowej wersji Regulaminu.